Educació Secundària
Centre / organització
INSTITUT MONTGRÓS
Nom Experiència
  Grup de Solidaritat Institut Montgrós
Territori

Sant Pere de  Ribes (Barcelona)
Any d’inici

Curs 2007-08 ( inicitiva d'un grup de professors provinents de l'IES Can Puig on iniciaren un altre grup de solidaritat el curs 1994-95)
Agents Implicats
Grup de professors, grup d'alumnes, grup de pares, ONG, Entorn
Àmbit d’actuació
Educació per al desenvolupament, Solidaritat, sensibilitazació, intercanvi, cooperacio.
Persona de Contacte
Susanna Soler
Adreça electrònica
Adreça postal
 c. Mestres / c. Carç (Costat poliesport) 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Web
Blog del Grup de Solidaritat                                       
Web IES Montgrós
Descripció projecte:
El fil conductor de totes les actuacions del Grup de Solidaritat és l’educació per al desenvolupament, entenen l’educació com un procés interactiu, dinàmic i globalitzador que ajudi a les noies i els nois d’avui a explicar-se una mica millor el món on viuen, a conviure amb la diversitat, a comprendre millor l’aldea global, en definitiva, a entendre què passa al món i, cosa encara més important, a actuar de manera conseqüent i solidària.

Aquest treball té dues concrecions:

a) El treball transversal d’aquest valor que ha d’impregnar a totes les àrees, en l’apartat de continguts actitudinals.
b) El treball concret focalitzat en aquest tema a traves de l’oferta de CVs amb aquest temàticaconceptual , procedimental i actitudinal; i el treball de voluntariat vehiculat a traves de les tutories

Els objectius en ambdós casos són els següents:
  • Comprendre millor el món on vivim.
  • Aprendre a conviure amb la diversitat.
  • Saber recollir informació sobre què passa al món, des de diferents punts de vista, i saber fer-ne un anàlisis crític.
  • Actuar de manera conseqüent i solidària.
  • Aprendre a treballar en un grup de voluntariat.

El funcionament del Grup:

En la realitat actual del currículum LOE , la dificultat de que continguts d'educació per al desenvolupament apareguin en les matèries optatives continua i, per tant, el Grup continua treballant bàsicament fora d’hores escolars.

Cada any el Grup renova els seus membres a partir d’una crida inicial a través d’un full informatiu que es reparteix a l’hora de tutoria. També s’informa de l’existència del Grup, dels seus objectius, i de la seva manera de funcionar, a les reunions de mares i pares de principi de curs, especialment pel que fa a 1r.ESO. Tothom que hi participa ho fa de manera desinteressada, sabent que per col·laborar-hi haurà de fer ús del seu temps lliure.

Totes aquestes persones es reuneixen quinzenalment, fora de l’horari escolar, especialment els migdies. Les reunions tenen lloc a una aula del centre i en elles es decideix, cada trimestre, quin o quins temes es tractaran. Els temes s’escullen a partir d’un primer debat comú obert.

Un cop triat el tema, el que cal és tenir-ne més informació, informació directa, “de primera mà”. Per això el que es fa és buscar un col·lectiu que ja estigui treballant sobre el tema. A aquests col·lectius (associacions, ONGs, etc.) se’ls demana que vinguin al centre a fer una xerrada. Aquesta xerrada es realitza novament fora del hora lectiu, ja sigui al migdia o a la tarda, un cop acabades les classes (en algunes ocasions, s’han realitzat en horari lectiu per la connexió del tema tractat amb alguna àrea curricular). Les xerrades informatives acaben sempre amb la mateixa pregunta: “Què podem fer nosaltres per aquest tema?”. Els/les ponents assessoren al Grup sobre què es pot fer. A continuació el Grup dissenya un pla de treball.

El moment present del grup de solidaritat. (juny 2009)
  • El Grup està consolidat dins de la xarxa de cooperació del poble i de la comarca. L’arrelament del projecte ha fet possible que es puguin dissenyar unes línies cada vegada més clares, coherents i continuades d’actuació.
  • PROJECTE D’AJUT I COL.LABORACIÓ ALS REFUGIATS DEL SÀHARA.
  • PROJECTE D’AGERMANAMENT AMB L’ESCOLA REDDYPALLY (ANANTAPUR) -INDIA
Documents:
Membre de la xarxa